Pravidla ochrany osobních údajů

Základní informace

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Anonymouse Domains, s. r. o., IČ: 28296800, se sídlem Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno, Česká republika. Kontaktní e-mail: contact@anonymousedomains.com

(společně dále též "Anonymouse Domains" nebo "my"),

1. Anonymouse Domains správcem osobních údajů

Anonymouse Domains vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům Uživatelů a fyzických osob, které navštíví webové stránky Anonymouse Domains.

Proč zpracováváme osobní údaje? Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností zpracovává Anonymouse Domains zejména osobní údaje získané od Uživatele při vyplnění kontaktních, registračních, objednávkových, platebních a fakturačních formulářů na našich stránkách.

Anonymouse Domains zpracovává dále údaje, které získá od Uživatele a dalších fyzických osob tím, že používají služby Anonymouse Domains nebo navštíví naše webové stránky: soubory cookie, soubory protokolu (IP adresu, příp. jiné online identifikátory).

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme? Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů.

2. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Anonymouse Domains nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

  • společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se provozem internetových stránek;
  • společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se účetnictvím, které jsou pověřeny k provádění účetních operací;
  • společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se IT řešením, které jsou pověřeny k provádění IT administrace a vývoji softwarových programů, které Anonymouse Domains využívá;
  • společnosti, příp. podnikající fyzické osoby, poskytující serverové služby, které jsou pověřeny ukládáním dat;
  • společnosti, poskytující platební služby;
  • společnosti poskytující služby v oblasti rozesílání e-mailových zpráv.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům.

Veškeré osobní údaje jsou uložené na serverech, které se nachází na území Evropské unie.

3. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo: a) na přístup k osobním údajům; b) na opravu osobních údajů; c) na výmaz osobních údajů; d) na omezení zpracování; e) vznést námitku proti zpracování; f) na přenositelnost údajů; g) podat stížnost u dozorového úřadu; h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování; i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů; j) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobně jsou vaše práva popsána v Nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Svá výše uvedená práva můžete uplatnit zasláním vašeho požadavku na e-mailovou adresu contact@anonymousedomains.com

Pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to zejména ve státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení pravidel zpracování osobních údajů. Dozorovým úřadem v místě sídla Anonymouse Domains, s. r. o. je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.


Poslední úpravy 25. května 2018.