Všeobecné podmínky pro užívání služby

Anonymní registrace domén


I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné podmínky pro užívání služby upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele při poskytování služby "Anonymní registrace domén" (dále jen "Podmínky").
 2. Definice základních pojmů:
  • Poskytovatelem je společnost Anonymouse Domains, s. r. o., IČ: 28296800, se sídlem Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno, Česká republika, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 59433. Elektronická adresa Poskytovatele: contact@anonymousedomains.com, tel: +420.518770000.
  • Uživatelem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která využije službu "Anonymní registrace domény", a to od okamžiku vyplnění a odeslání objednávkového formuláře.

II. Přijetí podmínek užívání služby "Anonymní registrace domén".

Uživatel služby "Anonymní registrace domén" souhlasí s těmito Podmínkami. Pokud má Uživatel k obsahu těchto Podmínek výhrady, není povinen službu "Anonymní registrace domén" využít. Pokud Uživatel začne využívat službu "Anonymní registrace domén", aniž by si řádně přečetl tyto Podmínky, jde toto k jeho tíži.

III. Uzavření smlouvy

 1. Na webových stránkách Poskytovatele umístěných na internetové adrese www. anonymousedomains.com (dále jen "webová stránka Poskytovatele") vyplní zájemce o Služby Poskytovatele objednávkový formulář, který obsahuje specifikaci požadovaných Služeb. Objednávku odešle zájemce o Služby Poskytovateli kliknutím na tlačítko "SUBMIT".
 2. Po obdržení objednávkového formuláře zašle Poskytovatel na adresu elektronické pošty určené Uživatelem v objednávkovém formuláři potvrzení o obdržení objednávkového formuláře, včetně výzvy k uhrazení poplatků Poskytovatele dle čl. VI. těchto Podmínek. Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřena okamžikem zaplacení ceny služby.
 3. Náklady, které vzniknou Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy, si hradí Uživatel sám.

IV. Popis služby "Anonymní registrace domén"

 1. "Anonymní registrace domén" je služba spočívající v tom, že Poskytovatel zajistí na základě žádosti Uživatele zaslané prostřednictvím objednávkového formuláře registraci anonymní domény s využitím svých údajů tak, že držitelem doménového jména se stane Poskytovatel. Ve veřejně dostupném rejstříku budou v souvislosti s doménou uvedeny tyto údaje:
  • firma a adresa Poskytovatele jako držitele doménového jména,
  • kontakt na Poskytovatele v administrativních záležitostech - emailová adresa, doručovací adresa a telefonní číslo,
  • kontakt na Poskytovatele v technických záležitostech - emailová adresa, doručovací adresa a telefonní číslo,
  • primární a sekundární servery doménových jmen určené Uživatelem,
  • datum registrace nebo datum rozšíření, datum expirace domény, a název registrátora zvoleného uživatelem.
 2. Jednotlivé údaje se mohou lišit pro konkrétní TLD (top-level domain), podle toho jaké údaje jsou správcem TLD vyžadovány. Poskytovatel vždy uvede údaje tak, aby bylo zachováno soukromí Uživatele.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Uživatel je povinen v objednávkovém formuláři uvést pravdivé a úplné údaje. O jakékoliv změně údajů je Uživatel povinen informovat Poskytovatele do pěti (5) dnů ode dne jejich vzniku.
 2. Poskytovatel se zavazuje, že v souladu s požadavkem Uživatele provede anonymní registraci Uživatelem vybrané domény. Poskytovatel není oprávněn s doménou dále jakkoli disponovat, s výjimkou plnění pokynů Uživatele.
 3. Uživatel se zavazuje, že službu "Anonymní registrace domén" bude využívat s poctivými úmysly a nikoli s úmysly nekalými. Nebude ji užívat k protiprávní činnosti či jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo zásadami poctivého obchodního styku. Uživatel se zejména zavazuje, že nebude využívat službu "Anonymní registrace domén":
  • v rozporu s těmito Podmínkami, pravidly registrátora a právním řádem České republiky,
  • tak, aby docházelo k újmě jiných osob, zejména k zásahu do jejich osobnostních práv a dobré pověsti,
  • tak, aby docházelo k páchání trestní činnosti, zejména k šíření nenávisti, dětské pornografie, terorismu, pomluv, vyhrožování, šikanování, narušování soukromí, apod.
  • tak, aby se jejím prostřednictvím vydával za jinou osobu s cílem způsobit někomu újmu či získat pro sebe prospěch na úkor dobré víry jiné osoby,
  • za účelem neetického nebo protiprávního chování,
  • k přenášení virů, trojských koní, přístupových kódů, backdoors, worms, timebombs nebo jakýchkoliv jiných kódů, postupů, mechanismů či zařízení, které ničí, poškozují, narušují, zasahují, zastavují či zpronevěřují jakýkoliv software, hardware, firmware, síť, systém, data či osobní údaje,
  • k šíření zaregistrované domény prostřednictvím SPAMu (e-mailu rozeslaného adresátům bez předchozího souhlasu).
 4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je Poskytovatel oprávněn zveřejnit v registru (WHOIS) údaje o Uživatelích získané při registraci v případě, že:
  • Uživatel poruší tyto Podmínky a to především čl. IV odst. 3 těchto Podmínek, dobré mravy nebo zásady poctivého obchodního styku,
  • Uživatel bude využívat službu "Anonymní registrace domén" v rozporu s právním řádem České republiky nebo předpisy registrátora,
  • s Poskytovatelem bude zahájeno soudní, správní či jiné řízení týkající se anonymně registrované domény,
  • údaje mohou být zveřejněny v souladu s ICANN Dispute Resolution Policy nebo jinými pravidly vydanými ICANN,
  • je to nezbytné k odvrácení hrozící finanční újmě či právní zodpovědnosti (občansko i trestněprávní) Poskytovatele,
  • v jakémkoliv jiném odůvodněném případě.
 5. Údaje o Uživatelích získané při registraci mohou být na základě žádosti poskytnuty policii nebo jinému orgánu veřejné moci, případně třetí osobě, prokáže-li právní zájem na sdělení těchto údajů.
 6. Pokud bude Uživatel užívat službu "Anonymní registrace domén" v rozporu s těmito Podmínkami nebo v rozporu s právním řádem České republiky a v důsledku tohoto jednání vznikne Poskytovateli škoda, zavazuje se Uživatel tuto škodu uhradit. Škodou jsou myšleny zejména nároky třetích stran a sankce udělené orgány veřejné moci.
 7. Smluvní strany sjednávají limitaci náhrady škody. Uživatel může vůči Poskytovateli nárokovat nároky ze vzniklé škody nebo obdobného právního důvodu v maximální výši odpovídající ročního poplatku za poskytnutí služby "Anonymní registrace domén".
 8. Uživatel je povinen chránit přístupové údaje pro komunikaci s Poskytovatelem, údaje poskytnuté v souvislosti s registrací domény a zřízením účtu uživatele. V případě ztráty nebo zneužití přístupových údajů je Uživatel povinen ihned informovat Poskytovatele a přijmout přiměřená opatření. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo zneužití těchto údajů.

VI. Poplatek a platební podmínky

 1. Za poskytování služby "Anonymní registrace domén" je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli poplatek dle platného Ceníku Poskytovatele účinného ke dni odeslání objednávkového formuláře. Ceník Poskytovatele je k nahlédnutí na webové stránce Poskytovatele.
 2. Společně s poplatkem dle bodu 1. tohoto článku je Objednatel povinen uhradit náklady poskytovatele spojené s registrací domény - poplatek za registraci domény, poplatky za následné prodloužení domény a poplatek za hosting domény, a to ve výši uvedené v ceníku Poskytovatele účinném ke dni vzniku těchto nákladů na straně Poskytovatele. Ceník Poskytovatele je k nahlédnutí na webové stránce Poskytovatele.
 3. Poplatky budou hrazeny způsobem, který si Uživatel zvolí při registrování služby. Informace k jednotlivým platbám včetně variabilního symbolu platby obdrží Uživatel v pokynech k platbě.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti Poskytovatele za vady Služeb se řídí ustanoveními § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Uživatel využije k reklamaci on-line formulář, který mu poskytne technická podpora Poskytovatele na elektronické adrese contact@anonymousedomains.com, případně písemně na adresu sídla poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě třicet (30) dní.
 3. Uživatel je povinen při reklamaci poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost.
 4. Uživatel bere na vědomí, že v případě, kdy Uživatel reklamuje službu "Anonymní registrace domén", nemá tato reklamace vliv na povinnost Uživatele hradit poplatky dle čl. VI. těchto Podmínek.

VIII. Doba trvání registrace a její ukončení

 1. Služba "Anonymní registrace domén" je poskytována na dobu, kterou si Uživatel objednal a uhradil. Poskytovatel zajišťuje pravidelnou obnovu registrace domény u příslušného registrátora pouze na žádost Uživatele.
 2. Uživatel může kdykoli požádat o ukončení služby "Anonymní registrace domén" odstoupením od Smlouvy. Žádost o ukončení služby "Anonymní registrace domén" je Uživatel povinen doručit písemně, a to na elektronickou adresu Poskytovatele nebo písemně na adresu sídla Poskytovatele. Uživatel je srozuměn s tím, že službu Anonymní registrace domén lze zrušit pouze v souladu s pravidly registrace příslušného registrátora a služba zaniká obvykle až uplynutím doby, na kterou byla zaplacena.
 3. Odstoupí-li Uživatel od Smlouvy, vrátí Poskytovatel Uživateli na jeho žádost poměrnou část zaplaceného poplatku dle bodu VI. odst. 1 těchto podmínek.
 4. Uživatel nemá nárok na vrácení registračních poplatků dle čl. VI. odst. 2 a to ani v poměrné části, neboť se jedná o jednorázové platby poskytnuté registrátorům.
 5. Na základě vlastního uvážení je Poskytovatel oprávněn ukončit poskytování služby "Anonymní registrace domén" a zrušit registraci domény u příslušného registrátora domény bez pokynu Uživatele zejména v těchto případech:
  • Uživatel se dostane do prodlení s úhradou poplatku dle čl. VI těchto Podmínek,
  • Uživatel v registračním formuláři uvede nepravdivé či neúplné údaje,
  • v případě, že budou existovat odůvodněné indicie o tom, že služba "Anonymní registrace domén" je užívána v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy či zásadami poctivého obchodního styku,
  • Uživatel bude užívat službu "Anonymní registrace domén" k rozesílání SPAMů či jiným neoprávněným zásahům do práv ostatních uživatelů internetu,
  • Uživatel neoznámí Poskytovateli změnu údajů uvedených v objednávkovém formuláři,
  • Uživatel nebude po dobu delší než 5 (pět) dnů reagovat na přípisy Poskytovatele zaslané na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři,
  • Uživatel poruší ujednání těchto Podmínek.
 6. O ukončení služby "Anonymní registrace domén" a zrušení registrace domény bude Uživatel vyrozuměn prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
 7. V případě ukončení služby "Anonymní registrace domén" a následného zrušení registrace domény u příslušného registrátora z jakéhokoli důvodu porušení podmínek ze strany Uživatele, nemá Uživatel nárok na vrácení zaplaceného poplatku ani jakékoli jiné kompenzace.
 8. Ukončení služby "Anonymní registrace domény" vyžaduje změnu držitele domény. Tato změna může být spojena s administrativním poplatkem v závislosti na typu domény a pravidlech příslušeného registrátora.
 9. V případě, že je z jakýchkoliv důvodů ukončena registrace domény, smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem dnem ukončení registrace zaniká.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel je oprávněn měnit Pravidla užívání služby a Ceník služeb. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit aktuální verzi Pravidel a Ceníku na svých internetových stránkách, popř. zaslat novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu. V případě, že Uživatel nesouhlasí s novým zněním Pravidel nebo Ceníku, je oprávněn požádat o ukončení poskytování služby "Anonymní registrace domén" dle čl. VIII odst. 2 těchto podmínek a tato služba bude bez jakýchkoli nároků ze strany Poskytovatele ukončena.
 2. Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy contact@anonymousedomains.com. Informaci o vyřízení stížnosti Uživatele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Uživatele.
 3. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. V případě, že se jakákoliv část těchto Podmínek stane neplatnou na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, tato skutečnost nebude mít žádný vliv na platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Ostatní ustanovení těchto Podmínek budou i nadále platné a závazné pro obě smluvní strany.


Poslední úpravy 25. května 2018.